Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave

slovensky | English

Organizačné usporiadanie VPÚ v Bratislave

Riaditeľka VPÚ v BAMVDr. Katarína Strišková, PhD.

 

  Činnosť organizácie:

  VPÚ v Bratislave zabezpečuje veterinárnu laboratórnu diagnostiku v intenciách požiadaviek Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a príslušných regionálnych veterinárnych a potravinových správ:

  • RVPS Bratislava
  • RVPS Senec
  • RVPS Trnava
  • RVPS Galanta
  • RVPS Dunajská Streda
  • RVPS Senica
  • RVPS Trenčín
  • RVPS Nové Mesto nad Váhom
  • RVPS Nitra
  • RVPS Šaľa
  • RVPS Levice
  • RVPS Nové Zámky
  • RVPS Topoľčany
  • RVPS Komárno

  v celom rozsahu požiadaviek veterinárnej laboratórnej diagnostiky.

  Zabezpečuje celoslovensky:

 • vyšetrovanie rezíduí pesticídov
 • vyšetrovanie hormónov
 • rádiometrické vyšetrenia
 • vyšetrovanie autenticity medu, liehu a liehovín
 • vyšetrovanie na solanín
 • vyšetrovanie na vybrané druhy zakázaných liečiv (nitroimidazoly a ich metabolity)
 • vyšetrovanie na nesteroidné a protizápalové lieky

  Vo VPÚ v Bratislave  pracujú nasledovné referenčné laboratória:

 • Národné referenčné laboratórium na kontrolu rezíduí skupiny A1a, A1c, A1d, A1e (stilbény, steroidy, laktóny kyseliny rezorcylovej vrátane zeranolu, beta-agonisti) a B1d (kortikosteroidy) podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č 504/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 483/2003 Z. z.
 • NRL pre parazity (najmä Trichinela, Echinococus, Anisakis)
 • NRL pre reziduá pesticídov v potravinách živočíšneho pôvodu
 • NRL pre reziduá pesticídov v ovocí a zelenine
 • NRL pre metódy stanovenia jednotlivých reziduí pesticídov
 • NRL pre reziduá pesticídov v ceráliách a krmivách
 • NRL pre monitoring obsahu cudzej vody v hydinovom mäse
 • Národné referenčné laboratórium na kontrolu rezíduí skupiny: A2c, B1b, B1d, A3f (dimetridazol, metronidazol, ronidazol a iné nitro-imidazoly, insekticídy, fungicídy, antihelminitiká a iné antiparazitické látky, nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs), kortikosteroidy a glukokortikoidy, protizápalové látky, sedatíva a akékoľvek iné farmakologicky účinné látky), VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1365 z 9. augusta 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 98/536/ES, pokiaľ ide o zoznam národných referenčných laboratórií [oznámené pod číslom C(2016) 5053]
 • Národné referenčné laboratórium pre mlieko a mliečne výrobky
 • Referenčné laboratórium pre rádiometriu a radiológiu (B3f podľa Prílohy č.2 k Nariadeniu vlády č. 320/2003 Z.z.
 • Referenčné laboratórium pre kvalitatívne ukazovatele v mäse a mäsových výrobkoch.
O nás | Kontaktujte nás | ©2005 Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave