Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave

slovensky | English

Oddelenie patológie, parazitológie a klinickej biochémie

Vedúci oddelenia:
Tel.:
E-mail:

Laboratórium patologickej morfológie

MVDr. Peter Bolgáč - odborný pracovník
Tel.:+421 2 38108 224
E-mail: bolgac@svuba.sk

Laboratórium patologickej morfológie zabezpečuje pitvy uhynutých zvierat, patologicko anatomické vyšetrenia orgánov a orgánových sústav, histopatologické vyšetrenia nekroptických a bioptických vzoriek, cytologické vyšetrenie klinického materiálu, mikroskopické vyšetrenie natívnych preparátov a imunochemické vyšetrenia.

Využitím vyššie uvedených laboratórnych metód pracovníci oddelenia zabezpečujú v spolupráci s ostatnými laboratóriami komplexnú diagnostiku príčin ochorení a úhynov zvierat infekčnej i neinfekčnej etiológie, alimentárne intoxikácie a metabolické poruchy.

Komplexnú diagnostiku poskytujú pre všetky druhy hospodárskych zvierat, domácich zvierat vrátane akvarijných rýb, plazov, exotických vtákov a dravcov.

Na vyžiadanie terénnych pracovníkov a chovateľov zabezpečujú formou zásahu v teréne riešenie zverozdravotných problémov priamo v chove. Súčasťou tejto pomoci je i vypracovanie opatrení v chove s návrhom organizačných a terapeutických postupov.

Na požiadanie zabezpečujú vypracovanie odborných posudkov a kvalifikovaných záverov k vyšetreniam.

Chovateľom i odbornej verejnosti poskytujú poradensko-konzultačné služby v problematike ochorení, prevencie, terapie, výžive a kŕmení zvierat.


Cytologické vyšetrenie:

 • Vaginálna cytológia
 • Cytologické vyšetrenie bioptátov
 • Cytomorfické vyšetrenie ejakulátov

Ostatné služby:

 • zabezpečuje neškodnú likvidáciu kadáverov ich umiestnením do chladiaceho boxu a následne odvozom do kafilérie

Laboratórium parazitológie a mykológie

Mgr. Daniela Valentová - odborný pracovník
Tel.:+421 2 38108 222
E-mail: valentova@svuba.sk

Laboratórium parazitológie:

Parazitologické vyšetrenia:

 • kompletné parazitologické vyšetrenie trusu (parazitické prvoky, pásomnice, motolice, žalúdočno-črevná a pľúcna červivosť) psov, mačiek, hlodavcov, králikov, exotických vtákov, terárijných zvierat, zoo zvierat, hospodárskych zvierat, poľovnej zveri, hydiny.
 • vyšetrenie trusu mačiek na prítomnosť oocýst Toxoplasma gondii.
 • vyšetrenie krvi psov a mačiek na krvné parazity (Babesia canis, Babesia gibsoni, Babesia felis, Dirofilaria repens, Dirofilaria immitis a iné). Na vyšetrenie je potrebné zaslať nezrazenú krv (heparín, citrát, EDTA), na vyšetrenie na babeziózu stačí krvný náter. Výsledok vyšetrenia môžeme oznámiť telefonicky do 2 hodín od doručenia vzorky.
 • druhové rozlíšenie mikrofilárií Dirofilaria repens (kožná dirofilarióza) od Dirofilaria immitis (srdcová červivosť). Na vyšetrenie je potrebné zaslať aspoň 1 ml nezrazenej krvi (heparín, citrát, EDTA).
 • vyšetrenie krvi koní na krvné parazity (Babesia/Nuttalia equi, Piroplasma equi,Trypanosoma evansi). Na vyšetrenie je potrebné zaslať nezrazenú krv (heparín, citrát, EDTA) alebo krvný náter.
 • vyšetrenie moču na prítomnosť vývojových štádií parazitov
 • vyšetrenie nosového sekrétu psov na prítomnosť Linguatulla serrata.
 • vyšetrenie na vonkajšie parazity: blchy, vši, cheyletielly, kožný a ušný svrab, demodex a iné roztoče, ako i ostatné ektoparazity psov, mačiek, hlodavcov, králikov, exotických vtákov, terárijných zvierat, zoo zvierat, hospodárskych zvierat, poľovnej zveri, hydiny. V naliehavých prípadoch je možné vyšetrenie urobiť na počkanie.
 • vyšetrenie na strečkovitosť hospodárskych zvierat a poľovnej zveri.
 • vyšetrenie parazitárnych ochorení rýb (vrátane akváriových rýb): ektoparazity, endoparazity.
 • vyšetrenie morských rýb a rybích produktov na prítomnosť Anisakis spp. a príbuzné červy, určenie životaschopnosti ich lariev.
 • vyšetrenie pitevného a jatočného materiálu na prítomnosť vývojových štádií pásomníc (Cysticercus spp., Echinococcus spp.).
 • vyšetrenie svaloviny diviakov, ošípaných, koní a iných druhov vnímavých zvierat na Trichinella spp. (svalovec).
 • monitoring (dynamika) kokcídií (určenie počtu a druhu kokcídií v truse).
 • vyšetrenie na trichomonádovú nákazu vtákov z výplachu hrvoľa.
 • vyšetrenie výplašku prepuciálneho vaku býkov na Trichomonas foetus. Výsledky sú k dispozícii po 7 dňoch kultivácie.
 • vyšetrenie trusu alebo sekčného materiálu na kryptosporídie (Cryptosporidium spp.).
 • vyšetrenie včiel na varoázu, roztočíkovú nákazu, nosematózu, a prítomnosť parazitického hmyzu. Na vyšetrenie je potrebné zaslať vzorku minimálne 30 včelích mŕtvoliek a melivo zo dna úľa, prípadne podozrivý hmyz.
 • vyšetrenie pieskovísk a pôdy na zárodky parazitov (giardie, toxoplasmy, škrkavky, strongyloidy, pásomnice, ankylostomy, mrle ...).
 • určenie patogenity "bytových" škodcov.

Výsledky všetkých vyšetrení sú k dispozícii do 24 hodín od doručenia vzorky, ak nie je uvedené inak.

  Roztoč Trixacarus caviae spôsobujúci svrab morčiat Pľúcny červ Crenosoma vulpis nájdený v truse psa

   

   


Laboratórium mykológie:

Mykologické vyšetrenia:

 • odber a vyšetrenie kožných zoškrabov a sterov na kožné plesne (dermatomykózy, dermatofytózy) a na prítomnosť kvasiniek.
 • vyšetrenie výterov (očné, ušné, nosné, vaginálne, prepuciálne a pod.) na všetky druhy patogénnych mikromycét.
 • druhové určenie patogénnych druhov kvasiniek (rody Candida, Cryptococcus, Kloeckera, Rodotorula).
 • určenie citlivosti kvasiniek a vláknitých plesní na antimykotiká (Amphotericin - B, Fluconazol, Itrakonazol, Ketokonazol, Nystatin, Klotrimazol, Econazol, Mikonazol,Vorikonazol).
 • vyšetrenie krmív (+ vitamínových a minerálnych doplnkov) na prítomnosť patogénnych mikromycét (plesní). Výsledky sú k dispozícii po 5 dňoch kultivácie.
 • vyšetrenie podstielky na prítomnosť patogénnych mikromycét (plesní). Výsledky sú k dispozícii po 5 dňoch kultivácie.
 • vyšetrenie sekčného materiálu na orgánové mykózy (Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, systémové mykózy).
 • vyšetrenie rakov na prítomnosť Aphanomyces astaci.
 • vyšetrenie obilnín na prítomnosť snetí. Výsledky vyšetrenia sú k dispozícii do 48 hod od doručenia vzorky.
 • mykologické vyšetrenie mlieka. Výsledky sú k dispozícii po 5 dňoch kultivácie.
 • mykologické vyšetrenie násadových vajec. Výsledky sú k dispozícii po 5 dňoch kultivácie.
 • mykologické vyšetrenie ejakulátov.
 • mykologické vyšetrenie sterov z prostredia, kontrola po dezinfekcii.
 • vyšetrenie včielstiev na zvápenatenie (Ascosphaera apis) a skamenenie včelieho plodu (Aspergillus parasiticus, A.fumigatus, A.flavus, A.niger). Na vyšetrenie je potrebné zaslať plásty so zmeneným plodom.
 • mykologické vyšetrenie rýb (kožné, orgánové mykózy).

Výsledky vyšetrení sú k dispozícii do 10 dní, ak nie je uvedené inak.

Laboratórium klinickej biochémie, hematológie a výživy zvierat

MVDr. Daniela Kvietková - odborný pracovník
Tel.:+421 2 38108 225
E-mail: kvietkova@svuba.sk

Svidník

Pracovisko klinickej biochémie, hematológie a výživy zvierat je súčasťou odboru epizootológie. Svoje odborné služby pracovisko poskytuje buď v súčinnosti s inými pracoviskami, no väčšinou pracuje samostatne vo vzťahu chovateľský management - pracovisko klinickej biochémie.

Okruhy zabezpečovania odbornej činnosti: Poskytovanie biochemických a hematologických vyšetrení vzoriek biologických tekutín (krv, moč, mlieko a iné) odobratých ošetrujúcimi veterinárnymi lekármi prvého kontaktu. Intervencie v teréne (chovy hospodárskych zvierat, výrobcovia a distributéri krmív, kŕmnych aditív, chovateľské organizácie a zariadenia, športoviská, organizačné zložky orgánov veterinárnej starostlivosti a pod.) Rozsah činnosti počas intervencie závisí od vyžiadania organizácie dávajúcej podnet na výkon intervencie. Základná činnosť spočíva v aktívnej a pasívnej depistáži po neinfekčných ochoreniach zvierat (metabolické poruchy, technopatie, produkčné ochorenia...) a ich diferenciálnej diagnostike. Súčasťou intervencie je komplexný depistážny a intravitálnydiagnostický prístup vrátane metód klinickej propedeutiky, spojený s výkonom metabolického profilového testu.Metabolický profilový test:

Skladá sa z podrobných vyšetrení biologických tekutín (celá krv a jej zložky, moč, mlieko, mledzivo, bachorová tekutina a pod.) Pre prehľadnosť sú biochemické a hematologické vyšetrenia zoskupené do metabolických profilov: hematologický profil, dusíkovoproteínový profil, energetický profil, enzymatický profil, makrominerálový profil, mikrominerálový profil, elektrolytový profil, vitamínový profil, močový profil, mliekový a mledzivový profil, bachorový profil a iné zoskupenia vyšetrení.


Rozsah vyšetrení je stanovený podľa závažnosti riešeného prípadu a je konzultovaný s chovateľom a ošetrujúcim veterinánym lekárom.

Závery vyšetrení:

Výsledky vyšetrenia jednotlivých vzoriek od ošetrujúcich veterinárnych lekárov sú nahlasované spravidla ihneď po vyšetrení telefonicky s prípadnou konzultáciou a následne je vystavený písomný nález. Výsledky vyšetrenívzoriek získaných pri intervencii v chovoch, ktoré sú súčasťou metabolického testu sú spracované ako odborná správa formou výstupného protokolu. Protokol (chorobopis) sa prejednáva s chovsteľom a veterinárnym lekárom počas interpretačného rokovania. Pri interpretačnom rokovaní sa podrobne vysvetlia zistené skutočnosti a najmä ich patofyziologické súvislosti so stanovením prognózy. Súčasťou interpretačného rokovania je i návrh opatrení na odstránenie nedostatkov a detailný návrh profylaktickýcha metafylaktických postupov na elimináciu nepriaznivého vývoja. Spravidla sú vykonané výpočty kŕmnych dávok pre jednotlivé kategórie zvierat pomocou programového vybavenia vyvinutého pracovníkmi oddelenia. V spolupráci s chovateľom sú vypracovávané bilancie krmív, krmné plány, zmeny osevných postupov, technologické postupy pri prevádzke krmných liniek, sú konzultované a zostavované receptúry krmných zmesí a koncentrátov. Sú konzultované podmienky správnej technologickej a hygienickej prípravy konzervovaných objemových krmív ako aj formy správnej manipulácie s hotovými produktami počas procesu vyberania z uskladňovacích priestorov a skrmovania.

O nás | Kontaktujte nás | ©2005 Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave