Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave

slovensky | English

Oddelenie detekcie cudzorodých látok

Vedúca oddelenia: Dipl. Ing. Jarmila Sládečková
Tel.: + 421 2 38108 250
Fax: + 421 2 654 23 525
E-mail: sladeckova@svuba.sk

Súčasťou laboratória sú:

 • Národné referenčné laboratórium pre organochlórové látky okrem PCB, organofosfáty, karbamáty a pyretroidy, nesteroidné a protizápalové lieky a niektoré zakázané látky (B2c, B2e, B3a, B3b, A6 – metronidazol, ronidazol, dimetridazol).
 • Národné referenčné laboratórium pre rezíduá pesticídov v živočíšnych komoditách a komoditách s vysokým obsahom tuku
 • Národné referenčné laboratórium pre látky skupiny A1, A3, A4, A5 (hormonálne látky).

Analýzy vykonávané na oddelení::

 • Plynová chromatografia:
  • stanovenie rezíduí organochlórovaných pesticídov
  • stanovenie PCB – kongenery
  • stanovenie rezíduí organofosfátových pesticídov
  • stanovenie rezíduí pyretroidov
  • stanovenie pomerného zastúpenie metylesterov vyšších mastných kyselín
  • stanovenie ftalátov v liehovinách
  • stanovenie metanolu a prchavých látok v liehovinách
  • stanovenie izopropanolu
  • stanovenie 3-MCPD (3-monochloropropan-1,2-diol)
  • stanovenie esterov 3-MCPD (3-monochloropropan-1,2-diolu)
  • stanovenie melamínu a jeho analógov v krmivách, mliečnych výrobkoch a požívatinách
  • stanovenie sterolov v masle, mliečnych výrobkoch a tukoch
  • stanovenie cudzích tukov v mliečnom tuku metódou
  • stanovenie triglyceridu kyseliny heptánovej v masle, maslovom oleji a smotane
  • stanovenie Trenbolonu v moči a vo svale
  • stanovenie Stilbénov v moči a svale
  • stanovenie 19-Nortestosterónu v moči a vo svale
  • stanovenie Zeranolu a ostatných laktónov kyseliny resorcylovej v moči a svale
  • stanovenie Testosterónu v krvnom sére
  • stanovenie 17-ß-Estradiolu v krvnom sére

 • Kvapalinová chromatografia
  • stanovenie nesteroidných protizápalových liečiv
  • stanovenie nitroimidazolov a ich metabolitov
  • stanovenie pesticídov v živočíšnej matrici, ovocí, zelenine, krmivách a cereáliách
  • stanovenie pentachlórfenolu
  • stanovenie azofarbív farbív (Sudan I, Sudan II, Sudan III, Sudan IV, Para red, Sudan Orange G, Sudan Red G, Sudan Red 7B)
  • stanovenie metabolitov nitrofuránov (AMOZ, AOZ, AHD, SEM)
  • stanovenie beta-agonistov v moči, pečeni, svale, krmive a mlieku
  • stanovenie polyaromatických uhľovodíkov
  • stanovenie sulfonamidov
  • stanovenie tetracyklínov
  • stanovenie tiamulínu
  • stanovenie vitamínov (C, A, E)
  • stanovenie cukrov (fruktóza, glukóza, sacharóza, maltóza, laktóza)
  • stanovenie antioxidantov
  • stanovenie kumarínu v škorici

 • AAS
  • stanovenie chemických prvkov ETA technikou (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Mn, Al, Sn, Co)
  • stanovenie chemických prvkov AAS-hydridovou technikou (As, Se, Sb )
  • stanovenie chemických prvkov plameňovou AAS (Cu, Fe, Ca, Mg, Zn)
  • stanovenie chemických prvkov OES technikou (Na, K)
  • stanovenie Hg AMA technikou
 • CHARM II
  • Screeningové vyšetrenie rezíduí veterinárnych liekov:
   • aminoglykozidy (streptomycín a dihydrostreptomycín) (sval, mlieko, vajcia)
   • betalaktámy (sval, mlieko, vajcia)
  • Stanovenie aktivity alkalickej fosfatázy v mlieku a mliečnych výrobkoch
 • Izoelektrická fokusácia
  • stanovenie ovčieho a kravského kazeínu v syroch vyrobených z ovčieho mlieka
 • Screeningové vyšetrenie hormonálnych látok metódou ELISA
  • dôkaz prítomnosti 19-nortestosterónu v moči a vo svale
  • dôkaz prítomnosti stilbénov v moči a vo svale
  • dôkaz prítomnosti zeranolu a jeho metabolitov v moči a vo svale
  • dôkaz prítomnosti trenbolonu v moči a vo svale
  • dôkaz prítomnosti acetylgestagénov v perirenálnom tuku
  • dôkaz prítomnosti dexametazonu a kortikosteroidov vo svale
  • dôkaz prítomnosti ethynylestradiolu v moči a vo svale
  • dôkaz prítomnosti methyltestosterónu v moči a vo svale
  • dôkaz prítomnosti boldenonu v moči
  • dôkaz prítomnosti stanozololu v moči
O nás | Kontaktujte nás | ©2005 Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave